Dotace do lesů

Dotace do rozvoje lesních oblastí a do hmotného majetku na období 2013 - 2020

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Žadatel hospodaří na lesních pozemcích, jejichž je vlastníkem/nájemcem a nově také pachtýřem či v případě příspěvkových organizací obcí vypůjčitelem.

Příklad projektu: nákup strojů na údržbu lesních cest, štěpkovače, navijáky, frézy, strojů na zpracování potřebních zbytků – pouze nesené za traktor železný kůň,stroje a technologie pro lesní školkařskou činnost. nákup harvestroru včetně příslušenství, nákup kolového traktoru nově kůň a vyvážecí vlek za koně, ...

Lesnická infrastruktura (cesty, meliorace, retenční nádrže...)

Žadatel hospodaří na lesních pozemcích, jejichž je vlastníkem/nájemcem a nově také pachtýřem či v případě příspěvkových organizací obcí vypůjčitelem.

Příklad projektu: rekonstrukce či výstavba lesních cest na kategorie L1 a L2,mosty, propustky, brody, silniční příkopy, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy do lesních porostů, sjezdy ze silnice, obratiště, svodidla, zábradlí, dopravní značky,…

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (pily, sušárny,…)

- stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva Způsobilými výdaji nejsou náklady na zateplení budovy, výměnu oken nebo na opravu střechy. Stavební úpravy dosahují max. 40 % částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

- mokré sklady dříví:
Mokrými sklady dříví se rozumí zpevněné a odvodněné plochy se systémem pro skrápění dříví vodou. Způsobilými výdaji jsou náklady na zdroj vody (vrt, studna nebo napojení na vodovodní řad), zdroj elektrické energie, techniku pro čerpání, cirkulaci nebo čištění vody, rozvody vody, vlastní postřikovací zařízení, řídicí systém a na zpevnění a odvodnění plochy.

- nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Příklad projektu: výstavba či modernizace provozu na zpracování lesnických produktů, manipulační technika sloužící k prvotnímu zpracování dřeva, odkorňovače, dopravníky, technika pro značení kulatiny i řeziva, pásové a kotoučové pily stacionární, zkracovací a kapovací pily, zařízení brusíren, odsávání třísek a pilin, sekačky, štěpkovače a drtiče dřevního odpadu, třídicí zařízení, sušárny řeziva, impregnační zařízení, mokré sklady dříví

Obnova lesního potenciálu + preventivní opatření proti kalamitám

Příklad projektu obnovy lesního potenciálu po kalamitách (profinancovány jsou náklady, které vznikly od 1. 1. 2008 do doby podání žádosti): odstraňování lesních porostů po kalamitách, umělá obnova síjí na plochách po kalamitních těžbách, výsadba, přípravy ploch před zalesňováním, odstraňování škod způsobených povodněmi,...

Příklad projektu preventivní opatření v lesích: protipovodňová opatření na drobních vodních tocích, protierozní opatření, vápnění lesů a jiná preventivní opatření před kalamitami

Neproduktivní investice v lesích

Příklad projektu: značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, mostky, zábradlí…

Dotace pro lesnictví

dotace pro zemědělce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybářství
(c) AZ-DOTACE 2015