Výběrová a zadávací řízení

Nabízíme komplexní služby při organizačním zajištění zadávacích řízení pro žadatele/příjemce dotace dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR, podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů a také dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Bezpečně Vás provedeme celým zadávacím řízením od zpracování zadávací dokumentace, přes vlastní organizační zajištění průběhu až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem. Správná realizace zadání výběrového řízení je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace.

Při komplexní realizaci veřejných zakázek nabízíme zajištění formálně, právně a odborně správného průběhu veřejné zakázky s tím, že veškerá konečná rozhodnutí v jednotlivých fázích řízení zůstávají plně ve Vaši kompetenci.

dotace pro zemìdìlce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybáøství
(c) AZ-DOTACE 2015